مهربانی یعنی…

تعریف مهربانی از دید من:

 • مهربان کسی است که دیگران را بی قید و شرط دوست دارد.
 • سراغ دیگری را می گیرد چه سلامت باشد چه  بیمار.
 • حال دیگران برای مهربان مهم است. بنابراین احوالپرس دیگران است. به دیگران اعتنا دارد و وارد گفتگو می شود.
 •  برای کسی چیزی می خرد یا نیازی را برطرف میکند.
 • مهربان بی تفاوت و بی اعتناء نیست. با کلامش روان دیگری را می نوازد.
 • کلامش گرم است، امید میدهد، نگاه مثبت دارد.
 • ارتباط را ارزشمند و مهم میداند.
 • مهربان یاد می دهد و یاد می گیرد.
 • دیگران را گنج و دارایی می داند.
 •  مهربان ارزشمند و محترم است.
 • دیگران را نعمت و موهبت فرض می‌کند.
 • حریص مال کسی نیست، می بخشد و نمی دزدد.
 • مهربان بدخواه نیست دیگران را از خودش می داند و نه بیگانه.
 •  در کنار مهربان احساس حقارت بی ارزشی و حماقت نیست.
 • در کنار مهربان احساس یگانگی و وحدت و همدلی جاری است.
 • کسی از مهربان نمی ترسد نمی هراسد.
 • کودک رابطه با وجود یک انسان مهربان تغذیه میشود.
 • مهربان حساب جاری مشترک عاطفی را پر و فعال نگه می دارد.
 • مهربان طرد نمیکند، دفع نمی کند، دور نمی‌اندازد ولی رویین تن هم نیست.
 • مهربانی یک نعمت است ولی نباید آن را به بهانه های پوچ ارزان فرو خت. مهربانی یک موهبت است که از سوی پروردگار به انسان اعطا شده است . نباید ان را به کسانی که ارزش آن را نمی فهمند نثار کرد .

  نباید داستان دادن مروارید به خوک را از یاد برد .زیرا انسان قدرنشناس لایق مهربانی پروردگارش هست .اما لایق مهر بندگان نیست. به زودی بندگان هم از دست یک قدر نشناس بیزار می شوند . آدم باید قبول کند که وقتی چیزی را ازدست داد یعنی قبل از آن لیاقت داشتن ان را از دست داده است.

معنای مهربانی در متون و مقالات مختلف:

 • مهربان کسی است که به احساس دیگران اهمیت می دهد.
 • او معنای مشفق بودن،  است.
 • مهربانی یعنی دلسوزی، همدلی، ظرفیت درک احساس دیگران.
 • مهربانی یعنی خود را جای دیگران گذاشتن.
 • مهربانی یعنی انسان توسعه یافته، انسانی که آرام است، خوب گوش می کند و خوب فکر می کند.
 • مهربانی مسری است.
 • پیام تعالی دارد.
 • مهربانی یعنی مورد توجه قرار دادن، مورد مراقبت قرار گرفتن، کمک کردن.
 • دومینو مهربانی جذاب است.
 • مهربانی قدرت است و ظلم کردن ضعف است.
 • تعریف مهربانی از دید من:

  مهربان کسی است که دیگران را بی قید و شرط دوست دارد.
  سراغ دیگری را می گیرد چه سلامت باشد چه  بیمار.
  حال دیگران برای مهربان مهم است. بنابراین احوالپرس دیگران است. به دیگران اعتنا دارد و وارد گفتگو می شود.
  برای کسی چیزی می خرد یا نیازی را برطرف میکند.
  مهربان بی تفاوت و بی اعتناء نیست. با کلامش روان دیگری را می نوازد.
  کلامش گرم است، امید میدهد، نگاه مثبت دارد.
  ارتباط را ارزشمند و مهم میداند.
  مهربان یاد می دهد و یاد می گیرد.
  دیگران را گنج و دارایی می داند.
  مهربان ارزشمند و محترم است.
  دیگران را نعمت و موهبت فرض می‌کند.
  حریص مال کسی نیست، می بخشد و نمی دزدد.
  مهربان بدخواه نیست دیگران را از خودش می داند و نه بیگانه.
  در کنار مهربان احساس حقارت بی ارزشی و حماقت نیست.
  در کنار مهربان احساس یگانگی و وحدت و همدلی جاری است.
  کسی از مهربان نمی ترسد نمی هراسد.
  کودک رابطه با وجود یک انسان مهربان تغذیه میشود.
  مهربان حساب جاری مشترک عاطفی را پر و فعال نگه می دارد.
  مهربان طرد نمیکند، دفع نمی کند، دور نمی‌اندازد ولی رویین تن هم نیست.
  معنای مهربانی در متون و مقالات مختلف:

  مهربان کسی است که به احساس دیگران اهمیت می دهد.
  او معنای مشفق بودن،  است.
  مهربانی یعنی دلسوزی، همدلی، ظرفیت درک احساس دیگران.
  مهربانی یعنی خود را جای دیگران گذاشتن.
  مهربانی یعنی انسان توسعه یافته، انسانی که آرام است، خوب گوش می کند و خوب فکر می کند.
  مهربانی مسری است.
  پیام تعالی دارد.
  مهربانی یعنی مورد توجه قرار دادن، مورد مراقبت قرار گرفتن، کمک کردن.
  دومینو مهربانی جذاب است.
  مهربانی قدرت است و ظلم کردن ضعف است.
  علت مهربانی: تمایل به  کمک کردن و همدلی کردن، همدردی کردن، توجه کردن،مراقبت کردن، متعالی بودن.
  مهربانی یعنی همدل و هم درد بودن . یعنی حمایت از نیازمندان و آسایش برای نیازمندان.

  علت مهربانی: تمایل به  کمک کردن و همدلی کردن، همدردی کردن، توجه کردن،مراقبت کردن، متعالی بودن.

 • مهربانی یعنی همدل و هم درد بودن . یعنی حمایت از نیازمندان و آسایش برای نیازمندان.
به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *